10 x ne Istanbulské úmluvě

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ISTANBULSKÉ  ÚMLUVĚ
Istanbulská úmluva (dále IÚ) je dokument Rady Evropy, který zaměřuje svoji pozornost na ochranu žen před násilím a domácím násilím. ČR ji podepsala prostřednictvím velvyslance při Radě Evropy Emila Ruffera již v květnu 2016. Aby IÚ vešla v platnost, musí proběhnout schválení obou komor Parlamentu ČR – tzv. ratifikace. Podle mezinárodního práva lze v této fázi Radě Evropy oznámit, že se ČR nehodlá stát smluvní stranou. Tím by došlo k zneplatnění podpisu. Při bližším seznámení se zněním IÚ zjistíme, že obsahuje mnoho nesrovnalostí a absurdit, a proto vyvstává těchto 10x „NE“:

1. NADBYTEČNOST IÚ
V ČR již nyní máme zákony, které účinně potírají domácí násilí a násilí páchané na ženách (např. zákon č. 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím). Samozřejmě je možné provést dílčí novelizaci stávajících právních předpisů, ale není třeba přijímat problematický dokument IÚ s jejími negativy. Z mezinárodní smlouvy IÚ nebude možné vybírat jen některá ustanovení, bude muset platit celistvě – i se všemi negativními dopady na naši společnost.

2. NEVYVÁŽENOST, DISKRIMINACE
IÚ poukazuje především na násilí páchané muži na ženách, ale opomíjí opačný vzorec, a taktéž násilí mezi ženami navzájem. Veškeré násilí staví IÚ jako genderově motivované násilí především ve vztahu k ženám, takže tím nálepkuje muže jako násilníka. Tímto se stává diskriminační a může být spojeno i s mnoha křivými obviněními. IÚ tedy předkládá násilí na ženách vždy jako genderově podmíněné (tj. násilí na ženě proto, že je žena), ačkoliv tomu tak vůbec být nemusí. Je totiž mnoho násilí, jehož příčinou jsou drogy, alkohol, psychické problémy a nemoci, finanční krize, majetek atd.

3. ZPOCHYBNĚNI A POSTUPNÁ LIKVIDACE RODINY (ŽENA + MUŽ + DĚTI)
IÚ deklaruje, že jejím cílem je prevence a potírání násilí na ženách, ale požaduje po státech, aby při realizaci IÚ zaváděly genderovou ideologii. Ta se snaží smazat (odbourat) rozdíly mezi muži a ženami. Pokud se tyto rozdíly podaří odstranit, tak se tím (podle zmíněné teorie) výrazně sníží i násilí páchané na ženách. Ve skutečnosti to znamená, že stát bude zasahovat do nejvnitřnějších vztahů, individuálního rozdělení úloh v manželství a do rodičovského práva na výchovu dětí. V mnoha státech již byly odstraněny pojmy „otec a matka“ a nahrazeny označením „rodič 1, rodič 2″. Německo v r. 2017 zavedlo tzv. třetí pohlaví. V některých zemích již byli sezdáni například tři gayové, tři lesby apod. Jedná se o pouhý začátek. Manželství a rodina se tak snadno mohou stát nespecifikovaným útvarem mnoha osob. Je třeba si položit otázku, jak se v takovém prostředí mohou zdravě vyvíjet děti? Psychologové jasně hovoří, že lidé, kteří ve svém dětství neprožijí lásku ze strany otce i matky, jsou mnohem více ohroženi psychickými problémy při utváření vlastní osobní identity.

4. GENDEROVÁ IDENTITA – PROTI VĚDĚ A ZDRAVÉMU ROZUMU
IÚ chce zavést do našeho právního řádu pojem genderová identita. V čl. 4 IÚ se totiž zakazuje diskriminace nejen na základě pohlaví, ale i genderové identity. Co je tím míněno? Jedná se o vlastní subjektivní identifikaci – rozhodnutí člověka podle toho, jak se v dané chvíli cítí. Údajně se nemáme fixovat pouze na mužské, případně ženské pohlaví a heterosexualitu, protože to jsou hlavní příčiny útlaku a násilí. Proto má být pohlavních identit mnohem více. Podle australské komise pro lidská práva bylo v roce 2012 cca 23 rodů (ukázka některých: muž, žena, homosexuál, bisexuál, transgender, trans, transsexuál, androgyn, agender, pansexuál, drag king, brotherboy atd.). Úplně se odbourává poznání vědy, že se rodíme jako muži a ženy s jasně danými specifickými znaky v každé tělesné buňce (chromozomy XX – žena a XY – muž).

5. ZPOCHYBNĚNÍ ALIKVIDACE TRADIC A KULTURY SPOLEČNOSTI
V čl. 12 IÚ požaduje vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, které jsou založené na stereotypním pojímání rolí mužů a žen a na podřízenosti ženy. Nejsou stanoveny žádné hranice a vymezení, lze si pod tímto představit téměř vše, včetně plnění mateřských povinností nebo manželských zvyklostí (manželství muž a žena).

6. NOVÁ STÁTNÍ IDEOLOGIE
IÚ předkládá ideologický pohled, který sice není přijímán většinou, ale přesto se jí většinová populace bude muset podřídit. Stát se ratifikací IÚ v čl. 14 zavazuje, že bude prosazovat a zohledňovat genderové hledisko na všech úrovních škol, ve státních institucích i v soukromém sektoru (sport, volnočasové aktivity, kulturní zařízení, média). Toto ovšem odporuje Listině základních práv a svobod a demokratického zřízení státu.

7. PŘEDNOST IÚ PŘED VNITROSTÁTNÍM PRÁVEM
IÚ bude prozařovat do celého právního řádu ČR. Stanoví-li naše zákony něco jiného než IÚ, bude muset platit ustanovení IÚ. Veškeré právní předpisy IÚ jsou ovšem nejednoznačné, dají se vykládat různě! IÚ bude moci nastolit genderový pohled do celého právního řádu a může se dotýkat prakticky všeho, na co si občan vzpomene. Při jejím výkladu tak může otevřít a umožnit likvidaci tradic a kulturního dědictví národa, zákaz rozdílného náboženského vyznání, likvidaci manželství a rodiny, devalvaci významu mateřství, likvidaci práva rodičů na výchovu dětí, v případě „neposlušnosti“ odebírání dětí dle příkladu norské sociální služby Barnevernet, adopci dětí homosexuály, právo na změnu pohlaví, sexuální promiskuitu a deviantní sexuální praktiky, zavírání škol, firem a institucí, které budou svoji činnost vykonávat v rozporu s genderovou ideologií.

8. NOVÝ ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠECH ÚROVNÍCH ŠKOL OD MŠ PO VŠ
Na všech úrovních vzdělávání musí být do osnov zařazen materiál k tématům: rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role, genderově podmíněné násilí vůči ženám, právo na osobní integritu. To znamená, že už v MŠ a ZŠ budou dětem podsouvány určité nestereotypní role, například že děti mají právo si vybrat, jestli se cítí být dívkou nebo chlapcem, případně zvolit si novou genderovou identitu.
Závažný problém nastane, když rodiče nebudou souhlasit s výukou genderové ideologie! Jak se bude řešit tento rozpor konkrétně, není v IÚ blíže specifikováno. Stát ovšem má dle IÚ povinnost přijmout VŠECHNA potřebná opatření na účel podpory těchto změn a zásahů.

9. GREVIO – DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM IÚ
Pro kontrolu dodržování IÚ je určen monitorovací orgán GREVIO, který by měl být složen z 10 – 15 členů obou pohlaví (v současnosti tvoří pouze 10 žen!). Jedná se o orgán, jehož členové mají maximální – de facto doživotní imunitu a jejich dokumenty nepodléhají cenzuře. Mají však veliký vliv na národní legislativu, mohou získávat informace od nevládních organizací a občanské společnosti. Tzn., mohou získávat různá radikální, případně nepravdivá stanoviska (především v otázce genderové problematiky) a na tomto základě donutit ČR ke změně legislativy. Z dosavadní praxe kontroly GREVIA v jednotlivých státech, které již IÚ ratifikovaly, je zřejmé, že pohled toho monitorovacího orgánu není neutrální, ale sleduje převážně genderové hledisko.

10. VYSOKÁ FINANČNÍ NÁROČNOST
Dle IÚ musí státy vyčlenit „dostatek“ finančních ‚ prostředků na několik účelů:
finanční úhrada nákladů kontroly GREVIA, financování neziskových organizací činných v oblasti ochrany žen a prosazování zásad IÚ především gender kritérií, vytvoření nových orgánů ke splnění všech úkolů stanovených IÚ (koordinace, implementace, monitoring, vyhodnocování, vytváření statistik, informační povinnosti, průzkumy, prevence…), odškodňování obětí, zajišťování jejich potřeb včetně bydlení, vzdělání či zaměstnání, změna vzdělávání na všech úrovních, včetně MŠ. Toto vše představuje opravdu vysokou finanční náročnost – výdaje by byly hrazeny daňovými poplatníky včetně těch, kteří by s nově nastolenou politikou genderové ideologie nesouhlasili.

Podporujeme

Tuto petici proti Istanbulské úmluvě, je adresovaná poslancům českého Parlamentu, kteří nyní musí rozhodnout o její ne/ratifikaci. Petice určené jiným subjektům a podepisované na internetu nemají potřebné správné zacílení. Petici je nutné stáhnout a podepsat v papírové podobě, aby mohla být v Poslanecké sněmovně projednána.