Boží Hod Svatodušní 2022

Boží hod svatodušní letos připadá na 5. 6. 2022. Židé každoročně slavili padesátého dne po té „velké noci“, v níž vyšli z egyptské poroby, své Letnice na památku prohlášení desatera Božích přikázání z hory Sinaj. Podobně i my padesátého dne po veliké noci, v níž nás svým slavným vzkříšením Kristus vysvobodil z poroby ďáblovy, konáme tu památku, že v Církvi byl prohlášen Božím Duchem sv. Zákon nový, zákon lásky. „Dám vám srdce nové, a Ducha nového položím uprostřed vás … a budete mým lidem, a já budu vaším Bohem,“ tak zaslíbil Hospodin ústy proroka (Ezechiel 36).

To se dnes naplnilo, když Duch sv. sestoupil na shromážděnou Církev v Jeruzalémě ve způsobách ohnivých jazyků, a roznítil oheň lásky v srdcích apoštolů a obdařil je hojnými dary, aby byli schopni hlásat evangelium všemu světu. Sesláním Ducha sv. je tedy Církev Kristova slavně započata, posvěcena, oživena a Duch sv. tedy řídí sám a spravuje Církev svatou, vyučuje ji a od bludu ji chrání. On je rozlit i v duší věřících (Řím 5, 5), které si jako své chrámy posvěcuje, a ukládá v nich své dary jako vzácná semínka, aby z nich vyrostlo hojné ovoce: „láska, radost, pokoj, trpělivost, dobrotivost, dobročinnost, shovívavost, tichost, věrnost, mírnost, zdrženlivost, čistota.“ (Gal 5, 22)

BOHOSLUŽBY A DALŠÍ PROGRAM FARNOSTÍ:

4.6. 2022 – 17:00 – Liběchov: Poutní slavnost Seslání Ducha svatého (Přenesené patrocinium z bývalé pohřební kaple Sv. Ducha, sv. Kříže a Božího Hrobu). 

Mše svatá s varhanním doprovodem za zemřelé patrony kostela a dobrodince s varhanním doprovodem.

5. 6. 2022 – 9:00 – Hoštka: Mše svatá na Slavnosti Seslání Ducha svatého

5. 6. 2022 – 10:30 – Štětí: Mše svatá na Slavnost Seslání Ducha svatého

6. 6. 2022 – 18:00 – Liběchov: Svatodušní koncert Adama a Miluše Skoumalových (viz plakátek níže).