Boží Hod Svatodušní

Židé každoročně slavili padesátého dne po té „velké noci“, v níž vyšli z egyptské poroby, své Letnice na památku prohlášení desatera Božích přikázání z hory Sinaj.

Podobně i my padesátého dne po veliké noci, v níž nás svým slavným vzkříšením Kristus vysvobodil z poroby ďáblovy, konáme tu památku, že v Církvi byl prohlášen Božím Duchem sv. Zákon nový, zákon lásky. „Dám vám srdce nové, a Ducha nového položím uprostřed vás … a budete mým lidem, a já budu vaším Bohem,“ tak zaslíbil Hospodin ústy proroka (Ezechiel 36).

To se dnes naplnilo, když Duch sv. sestoupil na shromážděnou Církev v Jeruzalémě ve způsobách ohnivých jazyků, a roznítil oheň lásky v srdcích apoštolů a obdařil je hojnými dary, aby byli schopni hlásat evangelium všemu světu.

Sesláním Ducha sv. je tedy Církev Kristova slavně započata, posvěcena, oživena a Duch sv. tedy řídí sám a spravuje Církev svatou, vyučuje ji a od bludu ji chrání.

On je rozlit i v duší věřících (Řím 5, 5), které si jako své chrámy posvěcuje, a ukládá v nich své dary jako vzácná semínka, aby z nich vyrostlo hojné ovoce: „láska, radost, pokoj, trpělivost, dobrotivost, dobročinnost, shovívavost, tichost, věrnost, mírnost, zdrženlivost, čistota.“ (Gal 5, 22).

Bohoslužby v okruhu Božího Hodu Svatodušního:

8. června 2019:
Liběchov

9.00 hodin – vycházejí poutníci z Vehlovic od kapličky

9.45 hodin – od kostela sv. Havla po křížové cestě

10.15 hodin – poutní zastavení u kostela sv. Ducha

11.00 hodin – Zpívaná Mše svatá s varhanním doprovodem v kostele sv. Havla, celebruje Mons. Martin Davídek, generální vikář Biskupství litoměřického.

Od 12.30 hodin bude následovat v areálu zámku Liběchov další kulturní program. (Plakátek pořadatelů ZDE)

Upozornění pro věřící: Mše svatá je votivní o Duchu Svatém, pro splnění povinnosti, dle církevních přikázáních však tato nepostačuje a je nutné účastnit se ještě mše svaté přímo o Božím Hodu Svatodušním výběr níže.

17.00 hodin – Mše svatá z vigilie Slavnosti Seslání Ducha svatého (s nedělní platností)

9. června 2019:
Hoštka

9:00 – Kostel Panny Marie  – Boží Hod Svatodušní

Štětí

10:30 – Mše svatá ze Slavnosti Seslání Ducha svatého – Boží Hod Svatodušní

15:00 – Mše svatá ze Slavnosti Seslání Ducha svatého – Boží Hod Svatodušní. Mše svatá je sloužena dle misálu z roku 1962, tedy v tradičním ritu.

Všem přejeme požehnané prožití Božího Hodu Svatodušního!