OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013

počítadloStejně jako minulý rok, kdy se na těchto stránkách objevil přehled, kde byly zrekapitulovány uskutečněné opravy památek i letos byl připraven takovýto přehled, avšak nejen o památkách, ale je více či méně ohlédnutím za uplynulým rokem ve Štětské kolatuře.

UDÁLOSTI ROKU 2013

Tříkrálová sbírka

Organizaci Tříkrálové sbírky v roce 2013 zajistila vychovatelka školní družiny na 2. štětské základní škole paní Tereza Navrátilová ve spolupráci s naší farností a několika dobrovolníky.

7. 1. 2013 se koledníci shromáždili na faře u kostela sv. Šimona a Judy ve Štětí, aby se ustrojili do královských kostýmů. Kolem třetí hodiny odpoledne pak vyrazili 4 skupinky tří králů koledovat do města Štětí, kde zavítali do míst veřejné správy, obchodů a dalších míst kde koledovali do zapečetěných pokladniček. V přestávkách se koledníci občerstvili na faře, kde byl připraven teplý čaj a napečené cukroví od maminek koledníků. Celkem tato sbírka vynesla přes 18 tisíc korun, které pomohou v realizaci charitativních projektů jak ve světě, tak i zde ve Štětí.

Velikonoce 2013

Na Zelený Čtvrtek byly dopraveny do kostela ve Štětí posvěcené oleje, aby bylo možné udělovat svátosti po celý rok až do dalších Velikonoc. V Od 17:00 začala mše svatá na památku Poslední večeře Páně.

Na Velký pátek se opět konala Křížová cesta v Liběchově, kterou se přicházíme modlit takto každý rok spolu s farností Mělník. I přesto, že si s námi trochu počasí hrálo nás bylo asi 50. Na konci bylo možné prohlédnout si kostel sv. Ducha, sv. Kříže a Božího hrobu, který je viditelný ze širokého okolí. Od 17. hodin pak proběhly velkopáteční obřady.

Na Bílou sobotu ve 20:00 pak začala Velikonoční vigilie.

Na Slavnost zmrtvýchvstání pak byly slaveny dvě mše svaté. V 10:00 jako obvykle společná v Novém ritu a ve 14:00 pak mše svatá podle misálu z roku 1962, neboli v tradičním ritu.

Den památek ve Štětí a na Chcebuzi

Město Štětí se 18. dubna 2013 zapojilo do oslav Mezinárodního dne památek a historických sídel. Program se rozhodlo v tomto roce realizovat ve spolupráci naší kolaturou, která zpřístupnila kostel sv. Šimona a Judy ve Štětí a kostel sv. Petra a Pavla na Chcebuzi.

Během dopoledních hodin žáci 8. tříd navštívili náš kostel, kde slyšeli něco o jeho historii a zároveň slyšeli krátkou produkci církevní hudby.

Odpoledne byl otevřen kostel na Chcebuzi, kam autobusem byly přivezeny tři skupiny zájemců ze Štětí a přišli i někteří místní. V kostele se uskutečnil výklad o historii a výzdobě kostela a zazněla krátká hudební produkce.

Noc kostelů na Horní Vidími

V kostele sv. Martina na Horní Vidími proběhla 24. 5. 2013 Noc kostelů. Do programu byla zahrnuta mše svatá, koncert duchovní hudby a výklad o historii kostela a obce Horní Vidím. Občerstvení bylo zajištěno v budově Obecního úřadu.

Povodně 2013

Život v naší farní kolatuře ovlivnily od neděle 2. 2. ničivé povodně, které postihly téměř celé území Čech. Některá místa naší kolatury byla vyplavena, jinde zase proběhla evakuace a čekalo se, zdali budou stačit povodňové bariéry.

Po týdnu plném napětí jsme shledali, že povodeň nezatopila žádný kostel naší kolatury, ze sakrálních staveb utrpěla pouze kaple sv. Jana Křtitele v Počeplicích, kde voda v interiéru dosáhla zhruba výšky půl metru.

Byli jsme tak ušetřeni doslova Boží mocí, neboť bylo znát, jak slabé jsou lidské síly, byť ze sebe člověk vydává maximum. Naši předkové věděli, proč ochranu nad městem a kostelem svěřili patronům Šimonu a Judovi.

Některá místa v naší kolatuře, však utrpěla – Počeplice, Hněvice, Račice, Brzánky, Kyškovice, Černěves a Lounky. Místa, která jsme se snažili podpořit modlitbou i materiální pomocí.

Dětský tábor ve Štětí

Kněžské bratrstvo svatého Petra (FSSP), Orel župa Svatováclavská se sídlem v Kladně a Katolická farní kolatura Štětí nad Labem připravilo pro děti letní tábor.

Dětí měli možnost možnost prožít týden v katolickém duchu spolu s knězem a bohoslovci FSSP. Kromě odpočinku, her a zábavy bylo cílem prohloubit vztah dětí k Bohu a modlitbě.

Tábor byl určen dětem z katolických rodin ve věku od 7 do 13 let a uskutečnil se ve dnech 14. – 20. července 2013 ve Štětí.

Štětský varhanní podzim

Jako obvykle během tří pátečních večerů (11. 10., 18. 10. a 25. 10.) měsíce října se konal tzv. koncertní festival s názvem „Štětský varhanní podzim“. Záštitu převzal nad akcí starosta města Štětí. Na koncertech účinkovali:

Miloslav Šimek, Martin Moudrý, Jakub Koś a Mikuláš Perla, Josef a Pavla Kšicovi, Drahoslav a Táňa Grícovi.

Otevírání adventu v Hoštce

V rámci programu Otevírání adventu, který každým rokem připravuje město Hoštka, získala poprvé římskokatolická farnost prostor pro prezentaci křesťanského pohledu na advent. Program v kostele sv. Otmara začal v 16:30, během zhruba 30 minut byly návštěvníci seznámeni s významem adventní doby, byly požehnány přinesené adventní věnce a následoval koncert při kterém zazněly nejznámější adventní písně tak, jak je znali naši předkové.

Vánoce 2013

Vánoce provázely obvyklé bohoslužby, jako tomu bylo i v minulých letech v osvědčených termínech.

Krom toho byla možnost na svátek sv. Štěpána vykonat pouť do katedrály v Litoměřicích, či navštívit Betlém na Boží hod  ve Štětí a na sv. Štěpána v Hoštce. V Radouni se konal na sv. Štěpána krátký koncert a výstava Betléma.

OPRAVY NAŠICH KOSTELŮ

stavbaČerněves

Proběhla 2. etapa opravy fasády věže sv. Prokopa. Práci uskutečnila firma Arteso s.r.o. a celková cena prováděné akce znamenala náklady 213.947,-Kč. Z čehož velká část jak je patrné níže byla poskytnuta na základě dotací z MK ČR, obce Černěves a Biskupství litoměřického.

Lounky

Proběhla výroba dřevěných okenic do zvonice kostela sv. Mikuláše. Poptávka byla adresována dvěma truhlářským firmám, přičemž pouze jedna o ni projevila zájem. Okenice zhotovila firma Truhlářství – Stanislav Cinner. Akce v tomto roce byla plně hrazena ze získaných dotací, a to z Nadace Občanského fóra a Obce Chodouny. Celkové náklady byly 60.000,-

Chcebuz

Proběhla 1. etapa opravy krovu a zastřešení kostela sv. Petra a Pavla. Akci realizovala firma Řebíček. Celkové náklady 200.790,- Kč. Velká část byla opět hrazena z dotace MK ČR, grantového programu Města Štětí a Biskupství litoměřického, jak je patrno níže.

Hoštka

Zásluhou města Hoštka byl zpracován projekt občasného zpřístupnění věže veřejnosti. Projekt zohledňuje bezpečnostní a požární rizika, navrhuje potřebné konstrukce a opatření. Tato spolupráce s Městem Hoštka je jakýmsi vzorem ve zpřístupňování památek veřejnosti, neboť památky je možné zpřístupňovat pouze se zřetelem k bezpečí návštěvníků a zároveň k zachování památky samotné.

Toto jednání je ojedinělým dobrým příkladem v jednání, neboť církev bývá často vyzývána, aby zpřístupnila různé prostory, aniž byla zvážena rizika úrazu a poškození stavby, či památky. V budoucnosti chce tedy i naše kolatura směřovat takovýmto směrem všechny subjekty, které po nás zpřístupnění památek žádají.

Kompletní náklady na vypravováni projektu uhradilo město Hošta ve výši 23.100,- Kč.

DOTACE ZÍSKANÉ NA OPRAVY PAMÁTEK V ROCE 2013

Dotace Ministerstva kultury:

Chcebuz 150.000,- Kč

Černěves 128.000,- Kč

Dotace Nadace Občanského Fóra:

Lounky 50.000,- Kč

Dotace místních samospráv měst a obcí:

Město Štětí (Chcebuz) 50.000,- Kč

Obec Černěves ..50.000,- Kč

Obec Chodouny 10.000,- Kč

Město Hoštka  23.100,- Kč

Biskupství Litoměřické:

Chcebuz 15.000,- Kč

Černěves 10.000,- Kč

Administrátor farnosti

Hoštka (zprovoznění varhan u sv. Otmara) 4000,- Kč

CELKEM DOTACE: 490.100,- Kč

Celkové zhodnocení oprav:

Ačkoliv byly provedeny v roce 2013 opravy za bezmála půl milionu korun, je zřejmé, že naše kostely a budovy budou i do budoucna potřebovat značné prostředky na opravy a údržbu, neboť tato byla a je dlouhodobě podfinancována, jak z důvodu omezených prostředků jednotlivých farností, tak i z důvodu oné doby totality, kdy do památek bylo investováno velice málo a ani situace po roce 1989 není růžová byť mírně lepší.

PROVOZNÍ NÁKLADY V ROCE 2013

provozní nákladyTato pasáž poskytuje orientační náhled a ekonomickou soběstačnost farností, respektive kostelů ve kterých se slouží. Proto k údaji o sbírkách za rok 2013 jako druhý ukazatel přidávám fakturu spotřebované elektrické energie.

Do tohoto přehledu tedy nejsou zahrnuty výdaje na bohoslužebné předměty a spotřební materiál pro bohoslužby, jako hostie, víno, svíce, květinová výzdoba, neboť tyto se až na výjimky nakupují hromadně pro všechny farnosti a nelze tedy vyčíslit přesnou spotřebu.

Rovněž nejsou zahrnuty náklady kanceláře, náklady na otop kanceláře farností, která slouží všem farnostem dohromady a jako břímě leží na farnosti Štětí nad Labem. Farnost Štětí nad Labem tomto smyslu určitým způsobem nese i náklady všech farností na energie ve farní kanceláři.

Rovněž není zahrnuto cestovné na bohoslužby, či akce farností, které si administrátor farnosti hradí sám a stejně tomu je i s otopem a energiemi jeho ubytování.

Zároveň také není zohledněna skutečnost, že 10% ze všech sbírek odvádíme na Svépomocný fond diecéze, díky němuž letos budou postupně všechny objekty vybaveny hasícími přístroji

V zásadě tedy lze říci, že soběstačná po stránce provozu je ta farnost, jejíž sbírky převyšují spotřebu elektrické energie alespoň o cca 2000,- Kč, přičemž na základě specifik mohou být jejich výše potřebné k soběstačnosti i vyšší.

Farnost Štětí nad Labem

Sbírky 37.214,-

Platby za elektřinu 36.200,-

Farnost Hoštka (kostel sv. Otmara + kaple Panny Marie)

Sbírky 6.314,-

Platby za elektřinu 8.880,-

Farnost Liběchov

Sbírky 4.599,-

Platby za elektřinu 1.480,-

Farnost Vetlá (kostel sv. Mikuláše v Lounkách)

Sbírky 1.560,-

Platby za elektřinu 1.300,-

Z výše uvedeného je patrné, že v některých případech kostelní sbírky nepokrývají ani spotřebu elektrické energie. Provoz tedy musí být doplácen půjčkou z jiných farností a náklady na provoz tak snižují schopnost farností starat se v adekvátní míře o kostely na celém území kolatury.

A závěr se patří také vzpomenout povzbudivé příklady, kde jinak vysoké náklady byly sníženy. Je třeba podotknout, že darem Města Hoštka, byla vánoční výzdoba pro farnosti Štětí a Hoštka zdarma. Taktéž tomu bylo u farnosti Liběchov, kde vánoční výzdobu komplet zdarma zajistili farníci.

události2013

DEO GRATIAS!