Ohlédnutí za rokem 2014

počítadloStejně jako minulý rok, kdy se na těchto stránkách objevil přehled, kde byly zrekapitulovány události, akce výdaje a uskutečněné opravy památek i letos byl připraven takovýto přehled, který je více či méně ohlédnutím za uplynulým rokem ve Štětské kolatuře.

UDÁLOSTI ROKU 2014

Tříkrálová sbírka
Organizaci Tříkrálové sbírky v roce 2014 zajistila vychovatelka školní družiny na 2. štětské základní škole paní Tereza Navrátilová ve spolupráci s naší farností a několika dobrovolníky.

Od 1.1. 2014 každý den odpoledne a přes víkend i dopoledne pak vyrazily skupinky tří králů koledovat do města Štětí, kde zavítaly do míst veřejné správy, obchodů a dalších míst kde koledovaly do zapečetěných pokladniček. V přestávkách se koledníci občerstvili na faře, kde byl připraven teplý čaj a napečené cukroví od maminek koledníků. Celkem tato sbírka vynesla přes 25 tisíc korun, které pomohly v realizaci charitativních projektů jak ve světě, tak i zde ve Štětí. Část jako obvykle byla určena na činnost Diecézní charity, část podporila těžce nemocnou v Hoštce, pro kterou byl vybudován sprchový kout, malá část byla příspěvkem sociálně slabým rodinám na účast dětí na dětském táboře ve Štětí, a nemalá částka byla využita v projektu Adopce na dálku, kde touto formou navázali přátelství děti z družiny 2. základní školy ve Štětí s podporovaným chlapcem z Indie.

Velikonoce 2014
Na Zelený Čtvrtek byly dopraveny do kostela ve Štětí posvěcené oleje, aby bylo možné udělovat svátosti po celý rok až do dalších Velikonoc. V Od 17:00 začala mše svatá na památku Poslední večeře Páně.

Na Velký pátek se opět konala Křížová cesta v Liběchově, kterou se přicházíme modlit takto každý rok spolu s farností Mělník. Od 17. hodin pak proběhly velkopáteční obřady.

Na Bílou sobotu v 20:00 pak začala Velikonoční vigilie.

Na Slavnost zmrtvýchvstání pak byly slaveny dvě mše svaté. V 10:00 jako obvykle společná v Novém ritu a ve 14:00 pak mše svatá podle misálu z roku 1962, neboli v tradičním ritu.

Den památek ve Štětí a v Radouni
Město Štětí se 22. dubna 2014 zapojilo do oslav Mezinárodního dne památek a historických sídel. Program se rozhodlo v tomto roce realizovat ve spolupráci naší kolaturou, která zpřístupnila kostel sv. Šimona a Judy ve Štětí a kapli sv. Floriána v Radouni.

Během dopoledních hodin žáci 8. tříd navštívili náš kostel, kde slyšeli něco o jeho historii a zároveň slyšeli krátkou produkci církevní hudby.

Odpoledne byla otevřena kaple sv. Floriána v Radouni, kam autobusem byly přivezeny tři skupiny zájemců ze Štětí a přišli i někteří místní. V kapli se uskutečnil výklad o historii a výzdobě a zazněla krátká hudební produkce.

Noc kostelů na Horní Vidími
V kostele sv. Martina na Horní Vidími proběhla 23. 5. 2013 Noc kostelů. Do programu byla zahrnuta mše svatá, koncert duchovní hudby a výklad o historii kostela a obce Horní Vidím. Občerstvení bylo zajištěno v budově Obecního úřadu.

695 let obce Vrbice
V rámci programu oslav 695 let obce Vrbice se uskutečnilo v kostele sv. Jakuba staršího ve Vetlé koncertní vystoupení Miloslava Šimka (varhany) a Jakuba Koše (tenor). Koncertu předcházel výklad o historii kostela a o kostele samotném.

Vikariátní konference ve Štětí
Dne 4. 6. 2014 se ve Štětí uskutečnila poslední vikariátní konference v tomto školním roce. Mši svatou v kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí celebroval P. Stanislav Přibyl, CSsR, generální vikář litoměřické diecéze.

Den zvonův Lounkách
Dne 7. 6. 2014 se uskutečnil v Lounkách tzv. den zvonů, neboli vzpomínka na svěcení zvonů, které se zde událo roku 1934. Farnost Vetlá pro návštěvníky této akce připravila několik bodů programu tohoto dne.

Před kostelem sv. Mikuláše malou výstavu, kde se mohli návštěvníci seznámit se zvony v okolí a s opravami, které probíhaly v minulých letech na našich kostelích. Ta byla přístupna od 10:00 do 18:00 hodin. V 15:30 zazvonil na zdejší zvon pan Radek Rejšek, kampanolog a organolog diecéze a kratičce pohovořil o místních varhanách. Následovala pak mše svatá a výroční koncert. Na varhany hrál pan Přemysl Kšica a na trubku pan Miroslav Smrčka.

Nad celou akcí, včetně dalšího programu mimo prostory farnosti převzala záštitu starostka obce Marie Cimrová a konala se ve spolupráci s Obcí Chodouny a místním spolkem Zvonice.

Dětský tábor ve Štětí
Kněžské bratrstvo svatého Petra (FSSP), Orel župa Svatováclavská se sídlem v Kladně a Katolická farní kolatura Štětí nad Labem připravilo pro děti letní tábor.

Děti měly možnost možnost prožít týden v katolickém duchu spolu s knězem a bohoslovci FSSP. Kromě odpočinku, her a zábavy bylo cílem prohloubit vztah dětí k Bohu a modlitbě.

Tábor byl určen dětem z katolických rodin ve věku od 7 do 13 let a uskutečnil se ve dnech 13. – 19. července 2014 ve Štětí.

Projekt získal dotační podporu Ústeckého kraje.

Pouť do sv. Jana pod Skalou
Dne 13. 9. 2014 se konala pouť do sv. Jana pod Skalou. Účatnili se jak farnici naší kolatury, tak poutníci z Prahy. Po 10. hodině jsme dorazili vlakem do Srbska u Berouna odtud pak po svých naučnou stezkou do sv. Jana pod Skalou. Mše svatá ve sv. Janu pod skalou začala po příchodu cca ve 12:00 v kostele sv. Jana Křtitele. Po mši svaté následovala pobožnost u hrobu sv. Ivana, postevníka a návštěva jeho jeskyně.

Štětský varhanní podzim
Jako obvykle během tří pátečních večerů (10. 10., 17. 10. a 24. 10.) měsíce října se konal tzv. koncertní festival s názvem „Štětský varhanní podzim“. Záštitu převzal nad akcí starosta města Štětí. Na koncertech účinkovali:

Přemysl Kšica a Karolína Bubleová Berková, Drahoslav Gríc a Karel Chudý, Kateřina Málková a Felix Slováček mladší.

Adventní koncert v Hoštce

O 4. neděli adventní se konal od 17:00 ve spolupráci s Městem Hoštka v kostele sv. Otmara adventní koncert vážné hudby.

Vánoce 2014
Vánoce provázely obvyklé bohoslužby, jako tomu bylo i v minulých letech v osvědčených termínech.

Krom toho byla možnost na svátek sv. Štěpána vykonat pouť do katedrály v Litoměřicích, či navštívit Betlém na Boží hod ve Štětí a na sv. Štěpána v Hoštce. V Radouni se konal na sv. Štěpána krátký koncert a výstava Betléma.

OPRAVY NAŠICH KOSTELŮ

stavbaČerněves

Proběhla 3. etapa opravy fasády věže sv. Prokopa. Práci uskutečnil pan Daniel Kyler s pomocníky. a celková cena prováděné akce znamenala náklady 240.091,-Kč. Z čehož velká část jak je patrné níže byla poskytnuta na základě dotací z MK ČR, obce Černěves a Biskupství litoměřického.

Chcebuz

Proběhla 2. etapa opravy krovu a zastřešení kostela sv. Petra a Pavla. Akci realizovala firma Řebíček. Celkové náklady 200.790,- Kč. Velká část byla opět hrazena z dotace MK ČR, grantového programu Města Štětí a Biskupství litoměřického, jak je patrno níže.

Hoštka

Město Hoštka poskytlo dotaci 20.000,- Kč na opravu zvonů v kostele sv. Otmara. Při Mariánské pouti v srpnu byl následkem nekvalitní dodávky proudu, kdy rozvodná přerušila dodávku 1. fáze poškozen motor varhan v mariánském kostele. Oprava stála 4.500,-  a další cca 3000,- nové ochranné jištění, které zabrání možnému poškození  v budoucnosti.

DOTACE ZÍSKANÉ NA OPRAVY PAMÁTEK V ROCE 2013 a 2014

Dotace Ministerstva kultury:

Chcebuz

2013 – 150.000,- Kč
2014 – 150.000,- Kč

Černěves

2013 – 128.000,- Kč
2014 – 173.000,- Kč

Dotace Nadace Občanského Fóra v roce 2013:

Lounky 50.000,- Kč

Dotace místních samospráv měst a obcí:

Město Štětí (Chcebuz)

2013 – 50.000,- Kč
2014 – 50.000,- Kč

Obec Černěves

2013 – 50.000,- Kč
2013 – 50.000,- Kč

Obec Chodouny

2013 – 10.000,- Kč
2014 – 10.000,- Kč

Město Hoštka

2013 – 23.100,- Kč
2014 – 20.000,- Kč

Biskupství Litoměřické:

2013 – 25.000,- Kč
2014 – 25.000,- Kč

CELKEM DOTACE 2014: 478.000,- Kč

Celkové zhodnocení oprav:

Ačkoliv byly provedeny v roce 2014 opravy za bezmála půl milionu korun, je zřejmé, že naše kostely a budovy budou i do budoucna potřebovat značné prostředky na opravy a údržbu, neboť tato byla a je dlouhodobě podfinancována, jak z důvodu omezených prostředků jednotlivých farností, tak i z důvodu oné doby totality, kdy do památek bylo investováno velice málo a ani situace po roce 1989 není růžová byť mírně lepší.

PROVOZNÍ NÁKLADY V ROCE 2014

provozní nákladyTato pasáž poskytuje orientační náhled a ekonomickou soběstačnost farností, respektive kostelů ve kterých se slouží. Proto k údaji o sbírkách za rok 2014 jako druhý ukazatel přidávám fakturu spotřebované elektrické energie.

Do tohoto přehledu tedy nejsou zahrnuty výdaje na bohoslužebné předměty a spotřební materiál pro bohoslužby, jako hostie, víno, svíce, květinová výzdoba, neboť tyto se až na výjimky nakupují hromadně pro všechny farnosti a nelze tedy vyčíslit přesnou spotřebu.

Rovněž nejsou zahrnuty náklady kanceláře, náklady na otop kanceláře farností, která slouží všem farnostem dohromady a jako břímě leží na farnosti Štětí nad Labem. Farnost Štětí nad Labem tomto smyslu určitým způsobem nese i náklady všech farností na energie ve farní kanceláři. Značné náklady pro nás znamená nutnost udržovat vlhkost na úrovni nutné pro zachování dokumentů archivu všech farností.

Rovněž není zahrnuto cestovné na bohoslužby, či akce farností, které si administrátor farnosti hradí sám a stejně tomu je i s otopem a energiemi jeho ubytování.

Zároveň také není zohledněna skutečnost, že 10% ze všech sbírek odvádíme na Svépomocný fond diecéze, díky němuž letos byly postupně všechny objekty vybaveny hasícími přístroji

V zásadě tedy lze říci, že soběstačná po stránce provozu je ta farnost, jejíž sbírky převyšují spotřebu elektrické energie alespoň o cca 2000,- Kč, přičemž na základě specifik mohou být jejich výše potřebné k soběstačnosti i vyšší.

Farnost Štětí nad Labem

Sbírky 26.132,-

Platby za elektřinu 24.200,-

Farnost Hoštka (kostel sv. Otmara + kaple Panny Marie)

Sbírky 5.555,-

Platby za elektřinu 8.908,-

Farnost Liběchov

Sbírky 3831,-

Platby za elektřinu 2020,-

Farnost Vetlá (kostel sv. Mikuláše v Lounkách)

Sbírky 1640,- (Z čehož cca 1200,- pohltil nákup stromků na vánoce ) čili čistý příjem ze sbírek byl cca 440 Kč, což nestačí ani na pokrytí el. energie. Je jasné, že je buďto třeba zvýšit podíl farníků na zajištění farnosti, nebo omezit výdaje, aby bylo možné udržet kostel i nadalé připojený k elektřině.

Platby za elektřinu 744,-

Z výše uvedeného je patrné, že v některých případech kostelní sbírky nepokrývají ani spotřebu elektrické energie. Provoz tedy musí být doplácen půjčkou z jiných farností a náklady na provoz tak snižují schopnost farností starat se v adekvátní míře o kostely na celém území kolatury.

A závěr se patří také vzpomenout povzbudivé příklady, kde jinak vysoké náklady byly sníženy. Je třeba podotknout, že darem Města Hoštka, byla vánoční výzdoba pro farnosti Hoštka zdarma. Taktéž tomu bylo u farnosti Liběchov, kde vánoční výzdobu komplet zdarma zajistili farníci.

2014

DEO GRATIAS!