Opravy našich kostelů v roce 2012

Vážení přátelé,
mnozí z Vás si všimli, že na některých našich kostelech probíhaly opravy. Tyto opravy jsou sice velmi nákladné, protože je musí, jak se na památkové objekty patří, realizovat firma, která má s opravami památek bohaté zkušenosti, ale zároveň nezbytné, abychom stav našich kostelů stále zlepšovali, nebo spíše, abychom jejich technický stav udrželi alespoň na stávající úrovni.
S potěšením zde musím konstatovat, že se téměř vždy podařilo opravy realizovat na základě získaných dotací Ministerstva kultury ČR, obcí, nadací a tudíž byl podíl, který připadalna dary věřící minimální, byť z našeho pohledu nejde o prostředky malé, neboť sbírka jsou v některých místech minimální a někdy dokonce žádné.
Dík tedy patří jak výše uvedeným subjektům, tak i všem, kteří přispěli třeba jen nepatrně, ale i díky jejich příspěvkům bylo možné opravy realizovat.

V následujícím přehledu naleznete, jak jsme byli v opravách úspěšní:

Římskokatolická farnost Štětí nad Labem:
Ladění varhan, oprava:

9000,- Kč – plně pokryto z rozpočtu farnosti

Římskokatolická farnost Hoštka:
Oprava krovu a střechy kostela sv. Otmara:

Celková cena opravy: 475.560,- Kč
Dotace Ústeckého kraje: 300.000,- Kč
Dotace města Hoštka: 150.000,- Kč
Biskupství litoměřické: 20.000,- Kč
Z rozpočtu farnosti: 5560,- Kč

Římskokatolická farnost Vetlá:
Oprava věže kostela sv. Prokopa v Černěvsi – 1. etapa (fasáda, hromosvody, klempířské práce):

Celková cena opravy: 351.111,- Kč
Dotace MK ČR: 316.000,- Kč
Dotace obce Černěves: 30.000,- Kč
Z rozpočtu farnosti: 5.111,- Kč

Oprava zvonice kostela sv. Mikuláše v Lounkách – (vyzdívky hrázdění z 1/3 a omítky vyzdívek hrázdění z 1/3):

Celková cena opravy: 104.398,- Kč
Dotace Nadace Občanského fóra: 68.000,- Kč
Dotace obce Chodouny: 10.000,- Kč
Biskupství litoměřické 25.000,- Kč
Z rozpočtu farnosti: 1398,- Kč.

Naladění a oprava varhan v kostele sv. Mikuláše v Lounkách:

Plně pokryta darem administrátora farnosti Vetlá P. Anselmem P. Křížem, O.Praem.

Celkem tedy byly ve Farní kolatuře Štětí nad Labem realizovány opravy za cca 950.000,- Kč. Dík za úspěšnou realizaci patří panu Tomáši Buřtovi, stavebnímu technikovi Biskupství litoměřického, firmám Haniš rekonstrukce a opravy historických staveb s.r.o., Arteso s.r.o., Bohumír Řebíček, Varhanářství Richard Stehlík a syn a panu Miroslavu Pošvářovi.
Sice na konci tohoto článečku, ale v první řadě, v našich myslích, pak patří dík Bohu, který při nás stál v tomto náročném roce a jeho požehnání jsme pociťovali na každém z výše uvedených míst.

P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O.Praem.
Administrátor farností