Problematika zjevení a díla Vassuly Riden

Před několika lety byl vydán český překlad údajných zjevení paní Vassuly Riden pod názvem Opravdový život v Bohu. K tomuto dílu několikrát jak Svatý stolec, tak i Česká biskupská konference vydaly příslušné jednoznačné stanovisko. Protože však propagátoři tohoto díla situaci záměrně zkreslují, považuji za dobré na tomto místě shrnout výše zmíněná vyjádření. Nutnost takového shrnutí si vyžaduje i skutečnost, že v naší farnosti se vyskytují věřící, kteří této autorce popřávají sluchu.

(P. Anselm, O. Praem.)

Svatá Kongregace pro nauku víry: Notifikace – Vassula Ryden, listopad, 1996

Mnozí biskupové, kněží, řeholní i laické osoby vyžadovali od této kongregace směrodatný posudek o aktivitách paní Vassuly Ryden, řecké pravoslavné sídlící ve Švýcarsku, která mluveným slovem i psaním šíří v katolických kruzích po celém světě poselství připisovaná údajným nebeským zjevením.

Klidné pozorné zkoumání celé otázky konané touto kongregací, aby „zkoumala duchy, a viděla, zda jsou z Boha“ (viz 1 Jan 4,1) vyneslo na povrch – jako přídavek k pozitivním aspektům – dost závažných prvků, které ve světle katolické doktríny musí být posuzovány negativně.

Kromě toho, že je třeba poukázat na podezřelý způsob, jímž se tato údajná zjevení udála, je třeba podtrhnout několik doktrinálních chyb, které obsahují.

Mimo jiné jazyk, užívaný, když se mluví o Osobách Trojice, je dvojznačný do té míry, že mate specifická jména a funkce Božských osob. Tato údajná zjevení předpovídají nadcházející období, kdy Antikrist převládne v Církvi. „Milenárním“ způsobem je prorokováno, že Bůh se chystá k finálnímu, slavnostnímu zásahu, který založí na zemi, ještě před definitivním příchodem Krista, éru pokoje a všeobecného rozkvětu. Navíc tento blízký příchod je předpovězen Církvi, která bude jakýmsi pankřesťanským společenstvím, což odporuje katolické doktríně.

Skutečnost, že shora uvedené omyly se už neobjevují v pozdějších spisech Rydenové, je znamením, že údajná „nebeská poselství“ jsou pouze plodem soukromých meditací.

Navíc tím, že se obvykle podílí na svátostech katolické církve, přestože je řeckopravoslavná, vyvolává paní Rydenová značné překvapení v různých kruzích katolické církve. Zdá se, že klade sebe samu nade vši církevní jurisdikci a každou kanonickou normu a ve skutečnosti vytváří ekumenický zmatek, kterým rozčiluje mnoho autorit, kněží a věřících své vlastní církve, když se vymyká její církevní disciplíně.

Pro tyto negativní účinky aktivit Vassuly Rydenové, nehledě k některým pozitivním aspektům, žádá kongregace zásah biskupů, aby jejich věřící byli vhodně informováni a aby v jejich diecézích nebyla poskytována příležitost k šíření jejích idejí. Konečně kongregace vybízí věřící, aby spisy a řeči paní Rydenové nepovažovali za nadpřirozené a aby zachovali čistotu víry, kterou Pán svěřil Církvi.

Vatikán, 6. října 1995

Prohlášení ČBK

Podle sdělení Kongregace pro nauku víry z 6. října 1995 vyvolává paní Vassula Rydenová problémy jak v pravoslavné, tak římskokatolické církvi. Zmíněná paní nerespektuje normy vztahující se na ekumenickou spolupráci. Údajná nebeská poselství, jak konstatuje tento dokument, jsou plodem čistě soukromé meditace. I přes některá pozitivní hlediska dopad této činnosti je negativní. Kongregace zavazuje biskupy, aby informovali věřící a nedávali žádný prostor ve svých diecézích k šíření jejích myšlenek. Věřící vyzývá, aby spisy i projevy paní Vassuly Rydenové nepovažovali za nadpřirozené a uchovali si čistotu víry, kterou Pán svěřil Církvi.

Mons. Dominik Duka OP biskup královéhradecký, místopředseda ČBK předseda komise ČBK pro nauku víry

Kongregace pro nauku víry znovu o Vassule Ryden

Řím. Katolické agentury nedávno zveřejnily další nótu Kongregace pro nauku víry adresovanou předsedům biskupských konferencí a týkající se údajných soukromých zjevení Vassuly Ryden. Je to již druhý dokument, který vydala zmíněná vatikánská kongregace v této věci. Ten první byl vydán roku 1995 jako odpověď na žádosti biskupů po směrodatném hodnocení působení pravoslavné mystičky v katolických kruzích. Řešila se v něm nejasnost terminologie, kterou používala ve vztahu k Nejsvětější Trojici, dále milenarismus, vystupující z jejích spisů, a také vytváření ekumenického nesouladu v oblasti svátostné praxe. Nynější nóta Kongregace pro nauku víry nese datum 25.ledna 2007 a podporuje negativní věroučné mínění, vyjádřené Kongregací před 12 lety. Kromě toho informuje o tom, že sama Vassula Ryden v dialogu s Kongregací vyjasnila řadu pochybností: mimo jiné, pokud jde o povahu jejích sdělení, která vyjadřují spíše její osobní úvahy než soukromá zjevení Boží. Proto se doporučuje, aby se věřícím dostalo opatrného a důkladného zhodnocení jejích spisů v souvislosti s možností jejich četby – píše se v nótě. Kongregace však odrazuje věřící od účasti v modlitebních skupinách, organizovaných Vassulou Ryden a případě ekumenických setkání doporučuje přizpůsobit se směrnicím církve.

(Radio Vaticana)

Z Odpovědí na serveru katolik.cz a víra.cz:

Z roku 2004:

Otázka: Jaké je oficiální stanovisko v případu Vassula Ryden, četl jsem její knihu Opravdový život v Bohu.

Odpověď: Olomoucký arcibiskup Jan Graubner již v roce 2003 rozhodnutí formou církevního zákazu, v nìm. hodnotí osobu Jana Vymětala a jeho vztah ke stoupencům Vassuly Ryden velmi negativně a celé skupině pozastavuje právo přijímat svátosti a nepovažuje ji nadále za jednotnou s římskokatolickou církví. O dalším vývoji mi není známo.

(www.vira.cz)

Z roku 2001:
Otázka: Chtěl jsem zeptat, jak je to s Vassulou. Vím, že MCM vydala její spisy. Není to bludné? Jaký je vztah k Medjugorje? Nejedná se o něco zcela vybočujícího? Děkuji za odpověď.
Odpověď:

Co se týče spisů Vassuly Ryden, pokud vím, nevycházejí s církevním schálením, čili se církev neztotožňuje s tím, co je zde napsáno. Sama Vassula není katolička, ale pravoslavná, a její maželský stav po rozvodu taktéž není vyjasněný… Vzhledem k různým zjevení je církev velmi obezřetná. Prioritní a definitivní úlohu v oblasti zjevení hraje Písmo, všechna další „zjevení“, včetně těch oficiálně uznaných (Lurdy, Fatima,…) nic dalšího k Písmu nepřidávají. Církev u těchto uznaným pouze prohlašuje, že jejich výpověď není v rozporu učením Písma a církve. Přesto nikdo není nucen jim věřit. Spoléhat se na různá někdy i fantastická zjevení spíše ukazuje, že samotná víra je nemocná. „Zdravý“ křesťan se upíná k Bohu a ne ke zjevením, která jsou (pokud jsou vůbec pravdivá) soukromou záležitostí a nic k tomu, co už je věřeno, nepřidávají. Takže spisy různých vizionářů jsou slovem lidským, nikoli Božím. Pokud přispívají ke zdravému duchovnímu růstu, není námitek, pokud odvádějí do sektaření apod., pak vedou mimo církev.
Co se týče spisů Vassuly Ryden, oficiální stanovisko ještě nebylo zveřejněno, nicméně kardinál Ratzinger se netají s tím, že obsahují různé věroučné nesrovnalosti…

Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula (www.katolik.cz)