První svaté přijímání 26. 12. 2016

Velkým dnem byl svátek patrona naší Litoměřické diecéze sv. Štěpána pro čtveřici, která se připravovala od začátku školního roku na 1. svaté přijímání, a to pro Emičku, Štěpána, Kubu a Klárku.
26-12-16-1Tento den ve slavnostním přišli do kostela sv. Otmara, aby přijali poprvé Pána Ježíše v eucharistii. Od vchodu se zapálenými svícemi směřovali s radostným očekáváním k oltáři, kde je vítal sv. Otmar patron Hoštecké farnosti.26-12-16-2

Zaujali svá čestná místa v první lavici a pozorně naslouchali Božímu slovu.

26-12-16-3Následná promluva byla v tento den byla určena především jim samotným, ale i těm, kteří je v tento den doprovázeli. Dozvěděli se, že je jim sv. Štěpán velkým příkladem v tom, jak měl rád Pána Ježíše. 26-12-16-4 26-12-16-5Po promluvě se zapálenými svícemi slavnostně vyznali víru a slíbili, že chtějí bojovat se zlým i se svými hříchy a nikdy nepřestat milovat Pána Ježíše. Před zpěvem Beránku Boží se zapálenými svícemi slavnostně zaklekli na stupeň před oltářem a za malý okamžik nadešla ta slavnostní chvíle. S úctou v kleče do úst, jak to mu má u každého křesťana být, přijali Pána Ježíše v eucharistii.26-12-16-6Na závěr mše svaté každý dostal Písmo svaté, neboť každý křesťan se má učit znát Pána Ježíše a hájit ho za všech okolností. A kde jinde k tomu má najít potřebné, než v Písmu svatém a v nauce církve, kterou Pán svěřil apoštolům a potažmo každému z nás.