Synoda 2021 – 2023

Novostí současné synody je její zaměření na samotný smysl synodálnosti (spoluputování) církve, jakož i její rozfázování do tří stadií: odstartuje na úrovni diecézí, bude pokračovat v rámci větších regionů a vyvrcholí v roce 2023 setkáním biskupů v Římě. Úvodní fáze, která potrvá do dubna 2022, spočívá v zapojení všech věřících na úrovni diecézí. Diecézní fáze dvouletého synodálního procesu se začala oficiálně mší svatou v katedrále v Litoměřicích. Během ní biskup Jan oznámil věřícím v katedrále, že do služby diecézního koordinátora Synody o synodalitě 2021 – 2023 jmenoval generálního vikáře diecéze, který bude mít za úkol vytvoření a vedení diecézního koordinačního týmu. 

Říjnovou mší v katedrále 17. 10. 2021 byla zahájená diecézní fáze synody a bude do dubna příštího roku probíhat na úrovni místních církví, poté postoupí na kontinentální úroveň a nakonec vyvrcholí v říjnu 2023 v Římě, kde usednou biskupové z celého světa, aby spolu diskutovali o závěrech synodu na diecézní kontinentální úrovni.

Svatého Otec k synodě řekl: „Synod není parlament, synod není průzkum názorů, synod je církevní moment a hlavním aktérem synodu je Duch svatý. Pokud tam není Duch, nebude to synod. (…) Prožívejme tuto synodu v duchu modlitby, kterou Ježíš vroucně prosil Otce za své učedníky: „Aby všichni byli jedno“ (Jan 17,21). K tomuto jsme povoláni: k jednotě, ke společenství, k bratrství, které se rodí z vědomí, že nás objímá tatáž Boží láska. Všichni bez rozdílu, a zvláště my, pastýři, tak jak napsal svatý Cyprián: „Musíme udržovat a pevně vyžadovat tuto jednotu, především my biskupové, kteří předsedáme církvi, abychom dali důkaz, že i samotný biskupský sbor je jeden a nerozdělený“ (De Ecclesiae Catholicae unitate, 5). V jediném Božím lidu tedy kráčíme společně, abychom zakusili církev, která přijímá a žije dar jednoty a otevírá se hlasu Ducha“.

Biskup Jan pozval věřící, aby se v tomto duchu aktivně zapojili do synodu a ukázali tak i svou spoluodpovědnost za církev, protože církev nejsou jen biskupové a kněží, ale celé společenství pokřtěných.

Více o synodě se můžete dočíst v časopisu Monitor, který je Vám v kostele k dispozici a který publikuje zamyšlení nad průběhem Synody i nad jejím charakterem. Pokud se na Vás časopis nedostal, pak mi napište, nebo využijte tento odkaz: Čtrnáctideník Monitor (rcmonitor.cz)

Synoda v našem farním obvodu:

S odstupem cca týdne až 14 dní bude zde na webu publikováno téma – otázka tzv. dotazníku s upřesňujícím komentářem. V rámci, rodin, nebo jiných setkáních ke kterým se scházíte můžete toto téma diskutovat a jeden z Vás pak stručně, v rámci několika vět pošle závěr na e-mail farnosti. Stručnost je z nutná z toho důvodu, že koordinátor, který bude mít za úkol velice stručně Vaše odpovědi shrnout, bude z těchto souhrnů vytvářet postupně materiál, který se následně odešle koordinátorovi diecéze.
Tuto práci i koncepci setkání nechávám na vaší tvořivosti a dobrovolnosti, jen prosím zahajte tato neformální setkání modlitbou a také jej modlitbou ukončujte.