2. téma synody – NASLOUCHAT

Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a otevřené srdce, bez předsudků. Jak k nám Bůh promlouvá hlasy, které často ignorujeme? Jak se naslouchá laikům, zvláště ženám a mladým lidem? Co usnadňuje nebo ztěžuje naše naslouchání? Jak dobře nasloucháme těm, kdo žijí na okraji společnosti? Jak je zakomponováno to, co říkají zasvěcené osoby? Co představuje určitá omezení v naší schopnosti naslouchat, zvláště těm, kteří mají názor odlišný od našeho? Jaký prostor se poskytuje hlasu menšin, zvláště hlasu osob, které zakoušejí chudobu, odsunutí na okraj společnosti nebo sociální vyloučení?

  • Může k nám Bůh promlouvat i skrze druhé lidi, nebo konkrétněji takové, jejichž hlasy ignorujeme?
  • Jaká je váha slova každého člověka (mladý člověk, žena, muž, laik, kněz) v našem místním společenství?
  • Existují mezi námi předsudky ohledně toho, kdo „má právo mluvit“ nebo „komu se má naslouchat“?
  • Co komplikuje naše naslouchání druhým v našem místním společenství?
  • Zajímáme se o názory těch, kdo se jakýmkoliv způsobem ocitli na „periferii“ našeho zájmu?
  • K čem nás může pohnout obraz Ježíše v evangeliích, zvláště tam, kde se on stává blízkým a pozorným všem „vyloučeným“?
  • Nasloucháme, byť i kritickým názorům o církvi od lidí, kteří nejsou křesťany nebo z jakéhokoliv důvodu se od církve distancovali?
  • Jaký prostor je poskytnut v naší místní církvi minoritám, zvláště lidem zažívajícím chudobu, sociální vyloučení?
  • Umím druhému naslouchat bez předsudků a bez připravování si vlastních obranných strategií/odpovědí?

 

Modlitba za průběh synody
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý, shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás ty sám, vstup do našich srdcí a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat, uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku, nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu, abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe, jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem na věky věků.
Amen.